Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden voor privépersonen


1. Inleiding


De hierna beschreven algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) regelen de contractuele relaties tussen elke privégebruiker van de website www.tiroirdelou.com (hierna de Klant genoemd) en de handelaar tiroirdelou.com die deel uitmaakt van de onderneming 2Z Concept die er de grondlegger en uitbater van is.


2Z Concept SRL is een onderneming naar Belgisch recht met een kapitaal van 18.600 euro die gevestigd is in Brussel en is ingeschreven in het Register van Rechtspersonen onder het RPR-nummer 0521.748.746 en in het btw-register met als code BE 0521.748.746.


Deze Algemene Voorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn en vervangen alle andere voorwaarden, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkingen. 2Z Concept behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen indien de omstandigheden dat rechtvaardigen. Het verdient dan ook aanbeveling ze opnieuw te lezen alvorens iets te kopen op de website. De wijzigingen zijn van kracht vanaf hun toepassingsdatum en zij zijn niet van toepassing op overeenkomsten die voor die datum werden aangegaan.


2Z Concept is van mening dat elke bevestiging van een bestelling of aankoop van een product uit de webshop via de website www.tiroirdelou.com de voorafgaande en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant impliceert van de Algemene Voorwaarden, na ze te hebben gelezen, die online staan op het moment van de bestelling. De Klant erkent dan ook zich ervan bewust te zijn dat de inhoud van de Algemene Voorwaarden geen schriftelijke handtekening van hem vereist zodra hij online producten wenst te kopen die op de website worden aangeboden.


De webshop die de firma 2Z Concept aanbiedt op zijn website www.tiroirdelou.com is zo ontworpen dat de Klant zijn aankopen comfortabel en in alle veiligheid kan verrichten. De webshop bevat onder andere de volgende informatie:


· de productcatalogi


· de voornaamste kenmerken van de verschillende artikels


· de productprijzen in euro en, voor zover van toepassing, de verzendkosten


· de beschikbaarheid


· de betalings- en leveringsvoorwaarden


· de ruilvoorwaarden en de voorwaarden van het herroepingsrecht


De handelaar veronderstelt dat de Klant over de volledige rechtsbevoegdheid beschikt om een verbintenis aan te gaan op grond van deze Algemene Voorwaarden.


2. Voorwerp


Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden te verduidelijken van de commerciële en contractuele relaties tussen de partijen, met name de Klant en de firma 2Z Concept, in het kader van het gebruik van de website tiroirdelou.com voor de online aankoop van goederen en diensten.


3. Overeenkomst


De Algemene Voorwaarden vormen samen met de orderbevestiging de twee documenten waaruit de overeenkomst bestaat. In geval van tegenstrijdigheid tussen de documenten hebben de bepalingen van de bestelbon voorrang.


4. Periode


De overeenkomst treedt in werking op het moment van de bevestiging van de bestelbon en wordt gesloten voor de duur die nodig is voor de levering van de bestelde goederen en diensten, tot de garanties verstrijken.


5. Elektronische handtekening


De handtekening in elektronische vorm bestaat uit de authenticatie- en niet-verwerpingsprocedure, de integriteit van de berichten en de dubbele bevestiging van de bestelling. Deze elektronische handtekening wordt wettelijk erkend als gelijkwaardig aan de handgeschreven handtekening.


De definitieve bevestiging van de bestelbon door de Klant staat gelijk aan zijn handtekening en vormt bijgevolg een onherroepelijke aanvaarding van de inhoud ervan die niet kan worden betwist, behalve in de gevallen die in deze Algemene Voorwaarden worden omschreven als "herroepingsrecht" en "niet in voorraad".


6. Aanvaarding van de bestellingen


Bestellingen die definitief zijn bevestigd, moeten nog worden aanvaard door tiroirdelou.com. De ontvangst en aanvaarding worden via e-mail bevestigd; tegelijk wordt de contractuele informatie met betrekking tot de aankoop nogmaals verstrekt.


De Klant krijgt het advies om zijn bestelgegevens te bewaren, zodat hij ze makkelijk kan reproduceren indien nodig. De klantendienst van tiroirdelou.com kan deze informatie immers volledig of gedeeltelijk opvragen voor elke vorm van communicatie met betrekking tot een aankoop.


De Klant blijft volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit en juistheid van de informatie die hij aan de website tiroirdelou.com verstrekt. De uitbater 2Z Concept kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen, met name voor de levering, indien de Klant gebrekkige informatie heeft verstrekt. De kosten voor een mogelijke retourzending zijn in dat geval ten laste van de Klant.


Bestellingen worden pas definitief aanvaard na volledige betaling van de verschuldigde bedragen op het moment van de bestelling. De website tiroirdelou.com heeft in zijn bestelproces meerdere veilige betaalmiddelen opgenomen.


7. Gegevens


2Z Concept neemt redelijke maatregelen om de veiligheid en integriteit van de gegevens van zijn Klanten betrouwbaar en duurzaam te vrijwaren. Deze gegevens gelden dan ook als bewijs van de transacties op tiroirdelou.com en zij kunnen indien nodig als bewijslast worden voorgelegd.


8. Informatie over de producten


a) Tiroirdelou.com stelt zijn producten voor vanuit een commercieel oogpunt, met alle noodzakelijke kenmerken, opdat de potentiële Klant voorafgaand aan de definitieve bestelling de essentiële kenmerken zou kennen van de producten die hij wenst te kopen.


b) Het aanbod van tiroirdelou.com is enkel geldig voor zover de voorraad strekt. Tiroirdelou.com behoudt zich het recht voor om de productie van een product uit te stellen, te vertragen of zelfs te stoppen. De Productfiches op de website tiroirdelou.com informeren de Klant over de beschikbaarheid van de producten in de tijd.


c) De teksten en illustraties waarmee de producten worden voorgesteld zijn louter informatief en vormen in geen geval contractuele documenten. 2Z Concept kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval de verstrekte informatie, teksten en illustraties fouten of weglatingen bevatten ten aanzien van de werkelijkheid. 2Z Concept waarschuwt de Klant dat, afhankelijk van de tool die wordt gebruikt om de foto's of illustraties te bekijken, de kleuren van de artikels op de website kunnen afwijken van de realiteit, en dat 2Z Concept in dat verband op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld.


d) In het geval van onvoldoende voorraad of onbeschikbaarheid van producten, overmacht, stakingen in de productie- of distributieketen of ook nog natuurrampen of schadegevallen, kan de firma 2Z Concept niet aansprakelijk worden gesteld voor de tijdelijke of definitieve niet-uitvoering van de overeenkomsten met zijn Klanten.


e) De website tiroirdelou.com kan hyperlinks naar andere websites bevatten, meer bepaald die van zijn partners. De website tiroirdelou.com heeft geen controle over deze links. De uitbater 2Z Concept deelt iedereen mee dat hij afziet van enige aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van deze website, en in het bijzonder voor mogelijke inbreuken op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. 2Z Concept vraagt trouwens aan iedereen die een probleem opmerkt om hem daarvan per e-mail op de hoogte te brengen via info@tiroirdelou.com. Als verantwoordelijk bedrijf verbindt 2Z Concept zich ertoe om binnen de omvang van zijn mogelijkheden in te grijpen op de betrokken website.


9. Prijzen


De prijzen vermeld op de website tiroirdelou.com luiden in euro en zijn inclusief taksen (btw) en exclusief verzendkosten. Eventuele verzendkosten worden vermeld aan het einde van het bestelproces en worden aangerekend bovenop de prijzen van de geselecteerde artikels. 2Z Concept verbindt zich ertoe dat de prijzen die van toepassing zijn op het moment van de bestelling ook de prijzen zijn die tiroirdelou.com zal aanrekenen. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling.


10. Betaalsysteem


De website tiroirdelou.com stelt meerdere betaalmiddelen voor op het moment van bestelling. U vindt hier alles over de betaalwijzen. Elke bestelling die via overschrijving wordt betaald zal pas worden verwerkt en gevalideerd na ontvangst van de betaling op de rekening van 2Z Concept. De leveringstijden worden opnieuw berekend vanaf de datum van ontvangst van de betaling.


2Z Concept gaat er te goeder trouw van uit dat de Klant de nodige autorisaties heeft om een betaling uit te voeren via het beveiligde systeem aangeboden op de website tiroirdelou.com. De firma 2Z Concept kan van rechtswege de afhandeling van bestellingen en leveringen opschorten in geval van een betalingsprobleem bevestigd door de financiële instellingen of in het geval van niet-betaling.


De firma 2Z Concept behoudt zich meer bepaald het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil in behandeling is, al dan niet langs juridische weg.


De firma 2Z Concept is niet aansprakelijk voor kwaadwillig of frauduleus gebruik van een van de betaalmethoden aangeboden op de website tiroirdelou.com.


De producten blijven in volle eigendom van 2Z Concept tot ze volledig zijn betaald, inclusief kosten en taksen.


11. Beschikbaarheid


De website tiroirdelou.com vermeldt in principe voor elk product of het in voorraad is. Alle producten zijn bestelbaar afhankelijk van de voorraad. Bij elke bestelling wordt de voorraad automatisch bijgewerkt. Niet-beschikbare artikels worden als dusdanig vermeld op de website (artikel uitverkocht, enkel volgens bestelling, ...). Artikels in voorraad worden normaal binnen maximaal 48 uur verzonden na bevestiging van betaling. Artikels die niet in voorraad zijn, worden verzonden binnen de termijn vermeld op het moment van de aanvaarding van de bestelling. De Klant dient er rekening mee te houden dat de vermelde termijnen in dit geval louter indicatief zijn.


Indien blijkt dat een bestelling niet kan worden uitgevoerd als gevolg van onbeschikbaarheid of een telfout in de inventaris, zal tiroirdelou.com de Klant er zo snel mogelijk van op de hoogte brengen. Deze kan zijn bestelling dan gedeeltelijk of volledig annuleren. De Klant heeft in dat geval de keuze tussen een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de bestelling, wat binnen uiterlijk 30 dagen na de schriftelijke kennisgeving zal worden geregeld, of hij kan de onbeschikbare artikels ruilen tegen artikels met vergelijkbare kenmerken en prijzen, voor zover deze beschikbaar zijn op de website. Indien ruilen niet mogelijk is, zal 2Z Concept de bedragen die werden betaald voor onbeschikbare artikels terugstorten.


12. Levering


Tiroirdelou.com levert binnen een groot aantal landen van de Europese Unie. De verzendkosten worden aangepast volgens de bestemming en meegedeeld aan het einde van het bestelproces vóór de definitieve bevestiging door de Klant. Pakketten worden binnen 48 uur verzonden en door de koerier naar het afleveradres gebracht dat de Klant op het moment van bestelling heeft vermeld. Zodra het pakket klaar is voor verzending, stuurt tiroirdelou.com een e-mail naar de Klant ter informatie. Deze e-mail verschaft de Klant de nodige informatie en middelen om de levering van zijn pakket online in stappen te volgen.


De Klant dient de juistheid van de gegevens die hij aan tiroirdelou.com verstrekt te verifiëren. 2Z Concept is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten bij het invoeren en voor de gevolgen daarvan. Eventuele extra kosten voor de verwerking van een bestelling als gevolg van dergelijke fouten zijn volledig ten laste van de Klant.


In geval van een aantoonbare fout van de koerier (aanzienlijke vertraging), raden wij de Klant aan om contact met ons op te nemen en, indien nodig, deze fout te signaleren in een e-mail gericht aan info@tiroirdelou.com.


2Z Concept kan niet aansprakelijk worden gehouden voor laattijdige leveringen als gevolg van fouten of storingen die zijn toe te schrijven aan de koeriers (bijvoorbeeld gehele of gedeeltelijke staking van de koerierdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen).


Indien de koerier het verlies van het pakket erkent, zal tiroirdelou.com de Klant voorstellen om hem op kosten van tiroirdelou.com een vervangingsproduct te laten bezorgen. Als het of de bestelde producten op dat moment niet langer beschikbaar zijn, verbindt 2Z Concept zich ertoe het bedrag van de verloren geraakte producten terug te betalen.


13. Problemen bij levering


a) Bij ontvangst van het pakket dient de Klant de staat ervan visueel te controleren. De Klant moet elke zichtbare onregelmatigheid op het moment van de levering (geopend of beschadigd pakket, ontbrekend of beschadigd artikel) dezelfde dag of uiterlijk de dag na levering van het pakket via e-mail melden aan info@tiroirdelou.com met vermelding van de referenties van de bestelling.


b) De Klant dient meteen na ontvangst van het pakket na te gaan of de inhoud de juiste is. In geval van een afwijking ten aanzien van de bestelbon dient de Klant dezelfde dag nog of uiterlijk de dag na levering een klacht in te dienen bij de firma 2Z Concept. Hij dient zijn klacht te richten aan info@tiroirdelou.com, waarbij hij precies dient te formuleren in welk opzicht de geleverde inhoud niet strookt met de beschrijving op de bestelbon. Er zal geen rekening worden gehouden met klachten die na het verstrijken van deze termijn worden ingediend.


c) Elk product dat moet worden geruild of terugbetaald moet binnen 8 werkdagen na kennisgeving van het akkoord voor retournering aan de firma 2Z Concept in zijn geheel worden terugbezorgd op het volgende adres:


2Z Concept 

Joseph Wautersstraat 19

1030 Schaarbeek

België


Het niet naleven van de bovenstaande procedure leidt ertoe dat klachten in verband met non-conformiteit of kennelijke fout van de geleverde producten niet zullen worden aanvaard.


Verzendingen tot rechtzetting van een bewezen en door tiroirdelou.com aanvaarde non-conformiteit zijn ten laste van deze laatste.


14. Herroeping


2Z Concept laat zijn klanten profiteren van een termijn van 14 kalenderdagen om een product te retourneren dat niet voldoet, zonder boete of extra kosten, behalve de retourkosten. De termijn begint te lopen vanaf de dag van levering van de bestelling bij de Klant. Binnen deze termijn dient de Klant zijn beslissing om de artikels te retourneren aan de Klantendienst van de firma 2Z Concept mee te delen via een e-mail gericht aan info@tiroirdelou.com. De Klant beschikt vervolgens over maximaal 14 dagen om zijn artikels terug te bezorgen aan 2Z Concept volgens de hier vermelde voorwaarden. tiroirdelou.com zal dit herroepingsrecht enkel aanvaarden voor artikels die worden ontvangen in een staat die identiek is aan de oorspronkelijke staat en die in hun originele verpakking zitten. Onvolledige, beschadigde of bevuilde geretourneerde artikels worden niet teruggenomen. In het geval van onrechtmatige retourzendingen behoudt 2Z Concept zich het recht voor om latere bestellingen te weigeren.


2Z Concept adviseert de Klant om zijn producten te retourneren via een betrouwbare koerier. Het wordt sterk aanbevolen om de goederen aangetekend of met een trackingcode te retourneren en indien nodig de marktwaarde van de producten te verzekeren bij de koerier. 2Z Concept is niet aansprakelijk voor risico's die verband houden met de koerier die instaat voor het retourneren van het of de producten.


De waarde van de geretourneerde artikels zal worden terugbetaald volgens de met de Klant overeengekomen betaalmethode of in de vorm van een tegoed, af te trekken van daarop volgende bestelling(en).


2Z Concept zal elke conforme herroeping contant terugbetalen binnen een termijn van 30 dagen.


Herroeping voor gepersonaliseerde of op maat gemaakte sieradenbestellingen is niet toegestaan.


15. Overmacht


Geen van beide partijen zal tekort zijn geschoten in haar contractuele verplichtingen in het geval van een uitvoering die is vertraagd, belemmerd of verhinderd door een toevallige gebeurtenis of overmacht. Als toevallige gebeurtenis of overmacht worden beschouwd: alle dwingende feiten of omstandigheden, extern aan de partijen, onvoorspelbaar, onvermijdelijk, buiten de wil van beide partijen en die niet door hen kunnen worden voorkomen, ondanks alle inspanningen die redelijkerwijs mogelijk zijn. De partij die door dergelijke omstandigheden wordt getroffen, stelt de andere ervan op de hoogte binnen tien werkdagen na de datum waarop zij er kennis van heeft genomen. De twee partijen zullen vervolgens, binnen een maand, tenzij dat onmogelijk is als gevolg van de overmacht, samen de impact van de gebeurtenissen onderzoeken en een overeenstemming bereiken over de voorwaarden waarin de overeenkomst verder zal worden uitgevoerd. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan drie maanden, kunnen de onderhavige Algemene Voorwaarden door de benadeelde partij worden beëindigd.


Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht of toeval, naast degene die gewoonlijk worden gehandhaafd door de jurisprudentie van de Belgische hoven en rechtbanken:


- het blokkeren van transport- of bevoorradingsmiddelen, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslagen;


- het afsluiten van telecommunicatienetwerken of specifieke problemen met telecommunicatienetwerken buiten de Klanten om.


16. Gedeeltelijke ongeldigheid


Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op grond van een wet, een regelgeving of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde rechter als ongeldig worden beschouwd of als dusdanig worden verklaard, blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht en blijven ze met dezelfde reikwijdte gelden.


17. Geen ontheffing


Het feit dat een van beide partijen zich niet beroept op een schending door de andere partij van een van de verplichtingen genoemd in de Algemene Voorwaarden kan in de toekomst niet worden uitgelegd als een ontheffing van die bewuste verplichting.


18. Toepasselijk recht


Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Dat geldt zowel voor de formele als de materiële regels.


In geval van een geschil of klacht zal de Klant eerst contact opnemen met tiroirdelou.com om een minnelijke schikking te bereiken. Indien nodig zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.


19. Persoonlijke gegevens


De door de Klant meegedeelde informatie is onmisbaar voor de verwerking en levering van de orders, het opstellen van de facturen en het uitvoeren van de garanties; het ontbreken ervan leidt tot de annulering van de bestelling. Door zich op de website te registreren, verbindt de Klant zich ertoe eerlijke en authentieke informatie over hemzelf te verstrekken. Het verstrekken van valse informatie is in strijd met deze Algemene Voorwaarden. De gegevens zullen met de computer worden verwerkt.


De Klant heeft permanent recht op toegang tot en rectificatie van alle gegevens die betrekking op hem hebben, conform de Europese wetgeving. Zo kan de Klant te allen tijde aan tiroirdelou.com vragen welke informatie het bedrijf over hem heeft. De Klant kan te allen tijde en op eenvoudig verzoek zijn gegevens laten wijzigen.


Indien de Klant er bij het openen van zijn account op de website mee heeft ingestemd, zullen er promotie-e-mails naar hem worden opgestuurd. Hij kan te allen tijde vragen om geen e-mails van tiroirdelou.com meer te ontvangen door op de daartoe voorziene link te klikken onderaan de pagina van elke e-mail die aan hem is gericht. Tiroirdelou.com bewaart als enige informatie over zijn Klanten. Indien de Klant er bij het openen van zijn account mee heeft ingestemd, kunnen tiroirdelou.com en zijn contractuele partners hem informatie opsturen in het kader van specifieke en gerichte promotieacties. Deze partners zijn speciaal gekozen door tiroirdelou.com op grond van de kwaliteit van hun producten en diensten.


20. Juridische informatie


De website www.tiroirdelou.com is een publicatie van 2Z Concept bv, vennootschap naar Belgisch recht met een kapitaal van 18.600 euro, gevestigd in Brussel en ingeschreven in het Register van Rechtspersonen onder het RPR-nummer 0521.748.746 en in het btw-register met als code BE 0521.748.746.


Voor alle informatie en vragen staat de Klantendienst van tiroirdelou.com ter beschikking van de Klant via e-mail: info@tiroirdelou.com.


21. Intellectueel eigendom


Alle inhoud van de website tiroirdelou.com (modellen, logo's, slogans, illustraties, teksten, labels, merken, afbeeldingen, video's, ...) zijn het eigendom van 2Z Concept, zijn medecontractanten of partners. Alle modellen, logo's, slogans, illustraties, teksten, labels, merken, beelden, video's enz., weergegeven op tiroirdelou.com genieten wereldwijd bescherming van het intellectueel eigendomsrecht.


Als dusdanig en in overeenstemming met de bepalingen van de Wet op het Intellectueel Eigendom:


· is elke gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud, op welke manier ook en op welk medium ook, onderworpen aan de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van tiroirdelou.com.


· Is enkel het gebruik voor privédoeleinden toegestaan, onder voorbehoud van andere en zelfs restrictievere bepalingen van de Wet op het Intellectueel eigendom.


· Tenzij uitdrukkelijk goedgekeurd door tiroirdelou.com, is het niet toegestaan om afgeleide werken te modificeren, te reproduceren, te verhuren, uit te lenen, te verkopen, te verdelen of te creëren die volledig of gedeeltelijk gebaseerd zijn op elementen die zijn terug te vinden op de website.


· Het is ten strengste verboden om de website op enigerlei wijze te wijzigen of om aangepaste versies van de website te gebruiken, meer bepaald om ongeoorloofd toegang te verwerven tot de website. Het is verboden om op een andere manier toegang te verwerven tot de website dan via de aldaar aangeboden interface.


22. Aansprakelijkheid


2Z Concept gaat enkel middelenverbintenissen aan, voor alle stadia van toegang tot de website, van de bestelling tot de levering, of diensten achteraf. 2Z Concept kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade inherent aan het gebruik van het internet, meer bepaald een onderbreking van de service, indringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, of welke feiten ook die als overmacht kunnen worden bestempeld. In elk geval kan de aansprakelijkheid van 2Z Concept volgens deze Algemene Voorwaarden niet groter zijn dan een bedrag dat gelijk is aan de bedragen die betaald zijn of betaalbaar zijn in het kader van de transactie die aan de oorsprong ligt van de bedoelde aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of vorm van de actie in kwestie.